Disclaimer / algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Sylvie Manzi.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u akkoord te zijn met de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en er kan enkel na overleg en schriftelijke bevestiging van worden afgeweken.
 

Intellectuele eigendomsrechten. De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, foto's, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Sylvie Manzi in evenwicht of rechthoudende derden.
 

Voor de volledigheid en juistheid van door de uitgever verstrekte informatie kan niet worden ingestaan.

Alles kan en mag door Sylvie Manzi op elk moment worden gewijzigd.

Er kan niet gegarandeerd worden dat de website ononderbroken online blijft of geen fouten bevat. Sylvie Manzi kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie.

De website bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie.

Er kunnen hyperlinks aanwezig zijn op deze site die verwijzen (of onrechtstreeks) naar andere websites of pagina’s. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens of vlak na de cursus, workshop of coachingsessie.

De aansprakelijkheid van Sylvie Manzi is beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering "beroepsaansprakelijkheid".

De dienstverlening mag niet beschouwd worden als vervanging voor medische behandelingen of medicaties, psychologische of psychiatrische begeleiding.

Voor achterhouden van informatie rond deze onderwerpen kan Sylvie geen verantwoordelijkheid opnemen.

Indien de klant in behandeling is bij een arts dient de klant dit vooraf uitdrukkelijk te vermelden.

Adviezen dienen als voorstellen en suggesties te worden beschouwd en dienen altijd beoordeeld te worden door de klant.

De klant blijft op ieder moment zelf verantwoordelijk voor haar proces en het ritme ervan. Waarbij er wordt gestreefd naar een beter bewustwording en verandering bij de klant.

Sylvie Manzi mag op elk moment beslissen om een dienst met een klant te weigeren, af te breken of te beëindigen. Dit wanneer ze acht dat de gewenste resultaat niet zal gehaald worden. Indien er al een betaling is geweest zal dit bedrag teruggevorderd worden naar de klant. Tevens is er geen resultaatgarantie omdat dat dit afhangt van vele verschillende factoren. Dit geldt voor alle diensten (Doula, coaching, relaxatie, ademhaling, coachingsprogramma's, meditaties, massages etc.)

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Sylvie is gebonden aan het beroepsgeheim.

Alles wat tijdens de sessies wordt besproken is en blijft vertrouwelijk.

Alleen met toestemming van de klant kan datgene dat is besproken worden gedeeld met derden. Of in het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.